Board of Cleveland Contemporary Chinese Culture Association
(2005)

Name (姓名) Responsibility (责任) Home Phone
(家里电话)
E-mail (电子邮址)

Nianfa Tang

汤年发

Chairman

理事长

(440)946-6488

cccca_bod@yahoo.com

Liming Wang

王黎明

Principal 校长

(440)519-8895

liming36460@yahoo.com

Guoxiang Wang

王国祥

Education Director

教务理事

(330)670-5247

gwang@uakron.edu

Tao Wei

魏涛

Director, Education

教务理事

(216)765-1972

 

weit@ccf.org

Feng Ding

Director, Education

教务理事

(216)231-5331

feng.ding@penske.com

Ying Wang

 

Director, Education

教务理事

(440)878-0897

Connie_y_wang@yahoo.com

JingLin Jiang

江竞霖

Director, Treasurer & Accounting

财务理事

(440)248-6642

jjiang@progressive.com

Chen Liu

刘琛

Director, Accounting

财务理事

(440)542-0734

liuchen44139@yahoo.com

Liqun Liang

梁力群

Director, Network & Website

网络网站理事

(330)653-5060

liqunliang801@hotmail.com

Gang He

何刚

Director, Network & Website

网络网站理事

(440)519-9171

Gang.He@ey.com 

Anqi Zhao

赵安琦

Director, Network & Website

网络网站理事

(330)807-3479

fjalics@yahoo.com

Yinhui Wang

王莹辉

Director, School News

校报理事

(440)878-1446

yhw4839@yahoo.com

Qian Wang

Director, Chinese Club,School News

校报/人俱 乐部理事

(216)283-6879

qwang@athersys.com

Xunmao Xia

夏训茂

Director, Public Relation

公共关系理事

(330)655-0997

xunmao_xia@goodyear.com

Xiaozhou Zhu

朱晓洲

Director, Public Relation /Parent Committee

公共关系/家长协会理事

(330)289-9213

xuzhu@kent.edu

Laura Kendall Siow

Director, Public Relation /Parent Committee

公共关系/家长协会理事

(330)562-6988

laurakendallsiow@yahoo.com

Qifang Liu

刘其芳

Director, Parent Committee

家长协会理事

(440)333-5926

qifangl@yahoo.com

Zhenzhen Wu

吴真真

Director, Parent Committee

家长协会理事

(440)720-0496

cfhdog@yahoo.com

XiaoMing Fu

付晓明

Director, School Affair   总务理事

(440)498-2448

fux@ccf.org

BaoChuan Guo

国保川

Director, School Affair   总务理事

(440)349-2193

b.guo@csuohio.edu

JianPing Chen

陈建平

Director, School Affair   总务理事

(330)653-8168

jianpingchenec@yahoo.com

Yaqing Gu

顾亚青

Director, School Affair   总务理事

(440)248-6840

xinger811@yahoo.com

Xiaolun Zhang

张小仑

Director, Chinese Club

人俱乐部理事

(216)320-0721

xiaolun@yahoo.com

Bo Li

黎博

Director, Chinese Club

华人俱乐部理事

(440)519-1606

boli1688@yahoo.com

Ming Jiang

蒋明

Director, Chinese Club

华人俱乐部理事

(440)975-0542

ming.jiang@m-e.com

 

 

- List of Board Directors before 2005